Zadzwoń do nas Mapa dojazdu
Poznaj sklep internetowy
Idealnie dopasowany do Twojego ERP
Wdrażamy systemy ERP,
Tworzymy dedykowane rozwiązania IT,
Konsultujemy i dbamy o Infrastrukturę ERP
Specjalizujemy się w rozwiązaniach Firmy Comarch ERP
823
WDROŻONYCH SYSTEMÓW IT
30
LAT DOŚWIADCZENIA
No.1
COMARCH ERP
Automatyczne Skanowanie Faktur
Nowy Produkt Comarch OCR
Nie trać czasu na ręczne wprowadzanie Faktur
Czy Twoja Firma jest Gotowa ?
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zintegrowana Aplikacja Comarch PPK
Program do Obsługi PPK dla Systemów Comarch
Wdrażasz Systemy Comarch ERP
Szukamy Właśnie Ciebie - Pracuj w Profisoft
Dołącz do Najskuteczniejszego Teamu ERP
Zdobądź Kompetencje Najlepszych Konsultantów ERP
Certyfikowane Centrum Szkoleniowe
Skorzystaj z Dofinansowania na
Szkolenia Comarch ERP Altum, XL, Optima
Dowiedz się jak pozyskać fundusze na Rozwój Twojej Firmy
 
 
 

Metody finansowania


Poznaj metody finansowania usług informatycznych oraz zakupu oprogramowania, które dają szanse każdej firmie zaistnieć na rynku, umożliwiając osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży. Firmy dzięki pozyskanym funduszom działają znacznie elastyczniej inwestując w innowacyjne rozwiązania rozkładają płatności w czasie zachowując płynność finansową korzystając z leasingów czy kredytów technologicznych. Mamy doświadczenie we współpracy z firmami doradczymi zajmującymi się pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorców oraz firmami leasingowymi.

Dla firm dotkniętych skutkami pandemii szczególnie przydatne będą celowe programy pomocowe

Możliwe źródła finansowania

 • Dotacje z Unii Europejskiej

  Dotacje dostępne są w ramach programów operacyjnych regionalnych i krajowych:

  Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 to 72,2 miliarda euro z polityki spójności oraz 3,8 mld euro środków z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Łącznie to około 76 miliardów euro. Środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w innowacje, przedsiębiorczość, cyfryzację, infrastrukturę, ochronę środowiska, energetykę, edukację i sprawy społeczne. Szczególnie istotne są dwa programy:

  Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) – program jest kontynuacją dwóch wcześniejszych programów: Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (POIG) oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR). FENG będzie wspierał realizację projektów badawczo-rozwojowych, innowacyjnych oraz takich, które zwiększają konkurencyjność polskiej gospodarki. Z programu będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, instytucje z sektora nauki, konsorcja przedsiębiorstw oraz instytucje otoczenia biznesu, w szczególności ośrodki innowacji. Planowany budżet to ok 7,9 mld euro.

  Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) - jest następcą programu Polska Cyfrowa (POPC), który w latach 2014-2020 wspierał cyfryzację w Polsce. FERC będzie koncentrował się przede wszystkim na: zwiększeniu dostępu do ultraszybkiego internetu szerokopasmowego, udostępnieniu zaawansowanych e-usług pozwalających w pełni na elektroniczne załatwienie spraw obywateli i przedsiębiorców, zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach nowego dedykowanego obszaru interwencji, rozwoju gospodarki opartej na danych, wykorzystującej najnowsze technologie cyfrowe, rozwoju współpracy międzysektorowej na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań problemów społeczno-gospodarczych, wsparciu rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych, w tym również w obszarze cyberbezpieczeństwa dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i przedsiębiorców. Planowany budżet FERC to ok. 2 mld euro.

  Czytaj więcej na funduszeeuropejskie.gov.pl

 • Dotacje Polskiego Funduszu Rozwoju

  Program Operacyjny Polska Wschodnia (POPW)

  |Środki przeznaczone są na rozwój start-upów oraz wsparcie firm, które chciałyby budować swoją przewagę konkurencyjną w kraju i za granicą w oparciu o wykorzystanie wyników prac badawczo-rozwojowych, wzornictwa czy tworzenie produktów sieciowych

  Czytaj więcej na popw.parp.gov.pl

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR)

  Celem programu jest wsparcie przedsiębiorstw realizujących innowacyjne projekty przez dofinansowanie projektowania i wdrażania innowacyjnych produktów i usług.

  W ramach POIR można liczyć na dofinansowanie na: działalność B+R (badania, rozwój, innowacje), uruchomienie biznesu, ochronę wzorów i patentów, wejście na rynki zagraniczne.

  Czytaj więcej na poir.parp.gov.pl

 • Leasing czyli oprogramowanie na raty

  Od kilku lat coraz bardziej popularnym instrumentem finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce jest leasing. Daje on wymierne korzyści: redukcja początkowych kosztów realizacji projektu (wkład własny na poziomie około 10% wartości leasingu), zmniejszenie obciążeń podatkowych tzw. tarcza podatkowa, możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy. Procedura ubiegania się o przyznanie leasingu  oprogramowania nie różni się niczym od tradycyjnego leasingu innych środków trwałych - konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentami założycielskimi przedsiębiorstwa, udokumentowanie możliwości finansowych i ewentualnie zadeklarowanie wkładu własnego. Dużym atutem są znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego (krótki czas przygotowania umowy, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń, optymalne dopasowanie kosztów do struktury przychodów).

  Leasing oprogramowania i sprzętu IT obsługuje między innymi PKO Leasing, Europejski Fundusz Leasingowy (Grupa Credit Agricole) czy Grupa GRENKE.

  Czytaj więcej na comarch.com

 • Ulga technologiczna na Badania + Rozwój

  Firmy prowadzące działalność badawczo-rozwojową mogą skorzystać ze specjalnej ulgi B+R. Umożliwia ona odliczenie maksymalnie 100%, a w szczególnych przypadkach 150% kosztów kwalifikowanych, do których zaliczają się między innymi: wynagrodzenia pracowników w części związanej z działalnością B+R oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne; wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością B+R, oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne; nabycie sprzętu specjalistycznego (który nie jest środkiem trwałym) oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością B+R; ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez podmioty, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce, a także nabycie od nich wyników prowadzonych przez nich badań naukowych, na potrzeby działalności B+R; odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności B+R, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem; wskazane koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności B+R, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali, które są odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych)

  Czytaj więcej na podatki.gov.com