Zadzwoń do nas Mapa dojazdu
Wdrażamy systemy ERP,
Tworzymy dedykowane rozwiązania IT,
Konsultujemy i dbamy o Infrastrukturę ERP
Specjalizujemy się w rozwiązaniach Firmy Comarch ERP
823
WDROŻONYCH SYSTEMÓW IT
30
LAT DOŚWIADCZENIA
No.1
COMARCH ERP
Automatyczne Skanowanie Faktur
Nowy Produkt Comarch OCR
Nie trać czasu na ręczne wprowadzanie Faktur
Czy Twoja Firma jest Gotowa ?
Pracownicze Plany Kapitałowe
Zintegrowana Aplikacja Comarch PPK
Program do Obsługi PPK dla Systemów Comarch
Wdrażasz Systemy Comarch ERP
Szukamy Właśnie Ciebie - Pracuj w Profisoft
Dołącz do Najskuteczniejszego Teamu ERP
Zdobądź Kompetencje Najlepszych Konsultantów ERP
Certyfikowane Centrum Szkoleniowe
Skorzystaj z Dofinansowania na
Szkolenia Comarch ERP Altum, XL, Optima
Dowiedz się jak pozyskać fundusze na Rozwój Twojej Firmy
 
 
 

Metody finansowania


Nowoczesne metody finansowania usług informatycznych oraz oprogramowania, dają szanse każdej firmie zaistnieć na rynku, umożliwiając osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży. Firmy dzięki nowym sposobom pozyskiwania funduszy działają znacznie elastyczniej inwestując w innowacyjne rozwiązania rozkładają płatności w czasie zachowując płynność finansową korzystając z leasingów czy kredytów technologicznych. Mamy doświadczenie we współpracy z firmami doradczymi zajmującymi się pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorców oraz firmami leasingowymi.

Możliwe źródła finansowania

  • Dotacje z Unii Europejskiej
  • Leasing
  • Ulga Technologiczna
  • Kredyt Technologiczny

Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje dostępne są w ramach programów operacyjnych regionalnych i krajowych:

16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) : firmy z sektora MSP mogą starać się o dotacje na działania związane z osiągnięciem przewagi konkurencyjnej, wzrostem zatrudnienia oraz poprawą innowacyjności. Każdy z programów regionalnych ma swoje szczegółowe cele i założenia oraz terminy składania wniosków.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) : program krajowy ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Oznacza to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej oraz dodatkowo procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wspierana i promowana jest innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym.

Realizacja projektów unijnychRealizacja projektów unijnychRealizacja projektów innowacyjna gospodarka 8.1 i 8.2

Realizacje POIG 8.1

Ideą przewodnią Działania 8.1 jest wparcie finansowe projektów polegających na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli tzw. e-usług...

Więcej...

Realizacje POIG 8.2

Ideą przewodnią Działania 8.2 jest wdrażanie w firmach najnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi...

Więcej...

Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) : wsparcie przeznaczone jest dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej, które wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Leasing czyli Oprogramowanie na Raty

Od kilku lat jednym z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych instrumentów finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce jest leasing. Z leasingu korzystać mogą zarówno małe jak i duże korporacje gospodarcze. Na wybór leasingu wpływ mają często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego. Dają one podmiotom decydującym się na leasing wiele korzyści: redukcja początkowych kosztów realizacji projektu o ok. 60-70% w porównaniu do finansowania ze środków własnych, zmniejszenie obciążeń podatkowych tzw. tarcza podatkowa, w leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkowa i raty leasingowe, znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego (krótki czas przygotowania umowy, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń, optymalne dopasowanie kosztów do struktury przychodów), możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy.

Dodatkowym atutem leasingu jest to, iż w nowej perspektywie finansowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 leasing stał się kosztem kwalifikowanym. Oznacza to, że zakupy przy zastosowaniu takiej formy finansowania nadają się do refundacji wydatków ze źródeł funduszy unijnych

Ulga Technologiczna

Ulga ma zastosowanie w przypadku nabycia nowej technologii, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów czy usług i która jest stosowana na świecie nie dłużej niż ostatnich 5 lat.

Czym jest nowa technologia w rozumieniu ustawy?

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej poprzez ich przeniesienie bądź też korzystanie z tych praw. Tak więc ulga obejmować może umowy licencyjne dotyczące zakupu np. oprogramowania (zakresem ulgi nie jest natomiast objęty sprzęt komputerowy). Warunkiem niezbędnym w tym wypadku jest udowodnienie, że ta technologia jest innowacyjna, nie stosowana w świecie przez okres dłuższy niż 5 lat i której innowacyjność potwierdzona została opinia niezależnej instytucji naukowej.

Kredyt Technologiczny

Kredyt technologiczny może otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo od tego banku komercyjnego, który podpisze umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca za pośrednictwem banku komercyjnego kredytującego, składa do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego załącza warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego. BGK przyznaje MŚP promesę premii technologicznej, na podstawie której banki komercyjne (kredytujące) udzielają MŚP kredytu technologicznego z własnych środków.

Na co? - Kredyt służy jako wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii, z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Dotyczy sfinansowania inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.