Zadzwoń do nas Mapa dojazdu
e-Sprawozdania Finansowe 2019

Zintegrowane Oprogramowanie zgodne z przepisami MF

Dowiedz się więcej

Metody finansowania


Nowoczesne metody finansowania usług informatycznych oraz oprogramowania, dają szanse każdej firmie zaistnieć na rynku, umożliwiając osiągnięcia pozycji lidera w swojej branży. Firmy dzięki nowym sposobom pozyskiwania funduszy działają znacznie elastyczniej inwestując w innowacyjne rozwiązania rozkładają płatności w czasie zachowując płynność finansową korzystając z leasingów czy kredytów technologicznych. Mamy doświadczenie we współpracy z firmami doradczymi zajmującymi się pozyskiwaniem dotacji unijnych dla przedsiębiorców oraz firmami leasingowymi.

Możliwe źródła finansowania

  • Dotacje z Unii Europejskiej
  • Leasing
  • Ulga Technologiczna
  • Kredyt Technologiczny

Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje dostępne są w ramach programów operacyjnych regionalnych i krajowych:

16 regionalnych programów operacyjnych (RPO) : firmy z sektora MSP mogą starać się o dotacje na działania związane z osiągnięciem przewagi konkurencyjnej, wzrostem zatrudnienia oraz poprawą innowacyjności. Każdy z programów regionalnych ma swoje szczegółowe cele i założenia oraz terminy składania wniosków.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) : program krajowy ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Oznacza to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, jak i wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw. W ramach PO IG wspierane są działania z zakresu innowacyjności produktowej oraz dodatkowo procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw. Wspierana i promowana jest innowacyjność na poziomie co najmniej krajowym i/lub międzynarodowym.

Realizacja projektów unijnychRealizacja projektów unijnychRealizacja projektów innowacyjna gospodarka 8.1 i 8.2

Realizacje POIG 8.1

Ideą przewodnią Działania 8.1 jest wparcie finansowe projektów polegających na przygotowaniu, wdrożeniu i świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli tzw. e-usług...

Więcej...

Realizacje POIG 8.2

Ideą przewodnią Działania 8.2 jest wdrażanie w firmach najnowocześniejszych technologii informatyczno-komunikacyjnych (ICT), umożliwiających podejmowanie współpracy z bardziej zaawansowanymi...

Więcej...

Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej (PO RPW) : wsparcie przeznaczone jest dla osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych, nie posiadających osobowości prawnej, które wykonują działalność w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych.

Leasing czyli Oprogramowanie na Raty

Od kilku lat jednym z najnowocześniejszych i coraz bardziej popularnych instrumentów finansowania inwestycji przedsiębiorstw sektora MSP w Polsce jest leasing. Z leasingu korzystać mogą zarówno małe jak i duże korporacje gospodarcze. Na wybór leasingu wpływ mają często obowiązujące rozwiązania systemu podatkowego. Dają one podmiotom decydującym się na leasing wiele korzyści: redukcja początkowych kosztów realizacji projektu o ok. 60-70% w porównaniu do finansowania ze środków własnych, zmniejszenie obciążeń podatkowych tzw. tarcza podatkowa, w leasingu operacyjnym kosztem uzyskania przychodu jest wpłata początkowa i raty leasingowe, znacznie prostsze i szybsze procedury niż w przypadku kredytu bankowego (krótki czas przygotowania umowy, minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń, optymalne dopasowanie kosztów do struktury przychodów), możliwość pokrywania kosztów użytkowania urządzeń z bieżących przychodów firmy.

Dodatkowym atutem leasingu jest to, iż w nowej perspektywie finansowania funduszy strukturalnych na lata 2007-2013 leasing stał się kosztem kwalifikowanym. Oznacza to, że zakupy przy zastosowaniu takiej formy finansowania nadają się do refundacji wydatków ze źródeł funduszy unijnych

Ulga Technologiczna

Ulga ma zastosowanie w przypadku nabycia nowej technologii, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów czy usług i która jest stosowana na świecie nie dłużej niż ostatnich 5 lat.

Czym jest nowa technologia w rozumieniu ustawy?

Przez nabycie nowej technologii rozumie się nabycie praw do wiedzy technologicznej poprzez ich przeniesienie bądź też korzystanie z tych praw. Tak więc ulga obejmować może umowy licencyjne dotyczące zakupu np. oprogramowania (zakresem ulgi nie jest natomiast objęty sprzęt komputerowy). Warunkiem niezbędnym w tym wypadku jest udowodnienie, że ta technologia jest innowacyjna, nie stosowana w świecie przez okres dłuższy niż 5 lat i której innowacyjność potwierdzona została opinia niezależnej instytucji naukowej.

Kredyt Technologiczny

Kredyt technologiczny może otrzymać mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo od tego banku komercyjnego, który podpisze umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca za pośrednictwem banku komercyjnego kredytującego, składa do BGK wniosek o przyznanie premii technologicznej, do którego załącza warunkową umowę kredytu technologicznego lub promesę kredytu technologicznego. BGK przyznaje MŚP promesę premii technologicznej, na podstawie której banki komercyjne (kredytujące) udzielają MŚP kredytu technologicznego z własnych środków.

Na co? - Kredyt służy jako wsparcie inwestycji w zakresie wdrażania nowych technologii, z możliwością jego częściowej spłaty ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej. Dotyczy sfinansowania inwestycji polegającej na wdrożeniu nowej technologii, zarówno własnej, jak i nabytej. Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii lub wdrożenie własnej nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.